Kuntoutuspalvelut ikäihmisille

Ikäihmisten kuntoutuspalveluja tarjoavat sekä Karjalohjan kuntoutumiskeskus Läntisellä Uudellamaalla

Yli 65v. monisairaiden kurssit

Työelämästä poissa olevien yli 65-vuotiaiden monisairaiden kuntoutuskurssien tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn palautuminen ja ylläpitäminen sekä hänen omatoimisuutensa tukeminen, jotta hän voisi selviytyä paremmin kotona ja osallistua yhteisönsä toimintaan.

Tules kurssit

Työelämästä poissa olevien tules-kurssien tavoitteena on kuntoutujien liikuntakyvyn ja fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn säilyminen ja/tai parantuminen sekä kotona ja omassa elinympäristössä selviytymisen tukeminen.

SOVE - kuntoutus

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutus on tarkoitettu sotainvalideille ja rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen. Kuntoutujat ovat joko täysin omatoimisia tai tarvitsevat jonkin verran apua päivittäisissä toimissaan (toimintakykyluokat II ja III). Tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen niin, että kuntoutuja selviytyy itsenäisesti omassa tutussa elinympäristössään mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti.